Skip to main content

Oppussing av bad

Ved oppussing av bad som medfører endring av bærende konstruksjoner, felles rør og ledninger og andre felles installasjoner skal det sende søknad til styret.

Oppussing av bad i vårt borettslag skal utføres iht. våtromnormen og det skal benyttes kvalifiserte/registrerte/godkjente håndverkere til arbeidet.

Det skal overleveres dokumentasjon fra håndverker på utførte arbeidene til andelseier. Styret kan etterspørre disse i ettertid for kontroll av utførte arbeider.

Arbeid på sluk nedstøpt i gulv, felles rør eller arbeid på radiatorer skal utføres av vår rørlegger Trond Abrahamsen VVS.

Ved rørleggerarbeid etter stoppekran inne i leilighetene står andelseier fritt til å velge rørlegger.

Søknad til styret skal inneholde følgende informasjon:

Hva skal utføres, hvem skal utføre arbeidene og perioden arbeidene skal utføres.

Søknaden sendes til styret@kollenborettslag.no eller legges i styrets postkasse.

Kontaktinformasjon Rørlegger:

Trond Abrahamsen VVS

Tlf.: 920 39 032

E-post: trondvvs@frisurf.no

Lufting av hund på borettslagets eiendom

Styret har mottatt klager fra fra andelseiere om lufting av hunder og løse hunder på våre grøntområder.

Det er nå satt opp skilt vedrørende lufting av hund på borettslagets eiendom. Det er kommet spørsmål fra andelseiere vedrørende dette.

Styret presiserer følgende:

Andelseiere må søke styret om dyrehold. Dyrehold skal ikke være til ulempe eller sjenanse for andre andelseiere.

Hundeeiere skal føre hund i bånd på borettslagets eiendom. Eventuelle ekskrementer etter hunden skal umiddelbart plukkes opp.

Man har lov til å gå på alle borettslagets veier og også oppholde seg på borettslagets benker/sitteplasser med hunden i bånd.

Det er imidlertid ikke lov å benytte borettslagets grøntområde som lufteområde for hund, dvs. slippe hunden løs på området, trening/lek/mosjon av/med hund eller å gå på turer rundt blokkene for at hunden skal gjøre fra seg på grøntområdet.

 

Søknad om dyrehold

Følgende kontrakt signeres av andeleier ved søknad om dyrehold:

  1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde  dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.
  2. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund/katt måtte påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter grøntanlegg mv.
  3. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener, i bed og lignende.
  4. Jeg er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for beboere. Dersom det fremsettes berettigede klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer med lukt, bråk, etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel skaper redsel eller angst, forplikter jeg meg til å fjerne dyret hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.
  5. Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i bestemmelsen som generalforsamlingen fatter og finner nødvendig å foreta.
  6. Denne erklæringen betraktes som en del av husordensreglene og leiekontrakten. Brudd på erklæringen blir å betrakte som mislighold av leiekontrakt.

Komfyrvakt

Styret i kollen har innhentet tilbud fra vår faste elektriker på installasjon av komfyrvakt.

Tilbudet omfatter levering og montering av komfyrvakt på eksisterende punkt. Transport og dokumentasjon er inkludert.

Pris ferdig montert pr. stk. kr 4.600 inkl. mva.

Det forutsettes at eksisterende anlegg er utført iht. gjeldende forskrift. Tilbudet er gyldig ut 2017.

Komfyrvakt trådløs type Se1000 NEK400-2014

Kontaktinformasjon for bestilling eller mer informasjon:

Elektriker Gruppen As
Isak Asani
isak@elektrikergruppen.no
Mob. 41563643

Informasjon om komfyrbrann/komfyrvakt :

Årsaker til komfyrbrann
Nesten halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes komfyrbranner. De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men det er branner som starter om natten som tar flest liv. Da er det gjerne yngre mennesker som rammes. Rus og alkohol er ofte en medvirkende årsak til at de glemmer eller sovner fra komfyren.

Et krav i nye anlegg
I elektriske anlegg som er nye etter 2010 er det krav til komfyrvakt. Det betyr at det skal være installert som en del av det faste elektriske anlegget. Hvis kjøkkenet ditt er eldre enn dette bør du montere komfyrvakt.

Slik virker komfyrvakten
Komfyrvakten består av en sensor og en strømavbryter. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren

(Informasjonen er hentet fra DSB – http://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/dette-bor-du-vite-om-komfyrvakt/ )

 

 

Vedrørende utskifting av vinduer i leiligheter.

Styret har mottatt henvendelser fra  totalt 15 beboere som ønsker å skifte ut et eller flere vinduer i sine leiligheter.

Alle henvendelser er besvart. Beboere som har sendt inn henvendelse og ikke har fått svar, bes sende inn henvendelse på nytt. Henvendelsen må inneholde : Navn, Adresse, Leilighets nr., telefonnummer, antall og type vindu man ønsker å skifte.

Påmelding er ikke bindende og beboere som har meldt sin interesse vil få tilbakemelding om pris og eventuelt fremdriftsplan for arbeidene. Pristilbudet og arbeidene koordineres med Skrenten borettslag. Endelig pristilbud vil ikke komme før over sommeren.

Med vennlig hilsen

Styret i Kollen Borettslag

Ferieavvikling sommeren 2016

Til informasjon:

Vaktmestertjenester

Vår vaktmester tar ferie i uke 28-31.

Moten Vaktmesterservice er leid inn som sommervikar.

Vaktmestertjenester har samme telefonnummer i ferieperioden.

Styrekontoret

Styrekontoret er stengt fra 30. Juli – 1. August.

Det vil ikke bli behandlet  noen styresaker i perioden.

Styrets e-post og postkasse vil bli kontrollert i perioden, men det må beregnes ventetid på eventuelle svar på henvendelser.

 

Håndverkertjenester

Borettslaget bruker følgende håndverkere til å utføre arbeider på vår bygningsmasse:

Elektriker:

Elektrikergruppen AS – Isak Asani

Tlf.: 415 63 643

E-post: isak@elektrikergruppen.no

Alt arbeid på fellesanlegg skal kun utføres av Elektrikergruppen AS . Det er ikke tillatt å benytte andre elektrikere til dette. Bestilling av arbeid på fellesanlegg (port telefon, lys/stikk i kjellere/oppganger, ute stikk for rullestoler o.l.) skal gjøres via vaktmester eller styret.

Ved annet type elektrikerarbeid står beboere fritt til å velge sin egen autoriserte elektriker. Hvis beboere ønsker å benytte Elektrikergruppen AS – Isak Asani vil de få samme rabattavtale som borettslaget har.

Rørlegger:

Trond Abrahamsen VVS

Tlf.: 920 39 032

E-post: trondvvs@frisurf.no

Alt arbeid på radiatorer, felles røropplegg og sluk skal kun utføres av Trond Abrahamsen VVS. Det er ikke tillatt å benytte andre rørleggere til dette.

Ved annet type rørleggerarbeid står beboere fritt til å velge sin egen autoriserte rørlegger. Hvis beboere ønsker å benytte Trond Abrahamsen VVS  til rørleggerarbeid vil de få samme rabattavtale som borettslaget har.

Trond Abrahamsen VVS har 24 times vakttelefon ved lekkasjer på røropplegg og radiatorer og kontaktes da på tlf.:  920 39 032