Skip to main content

Sommerferie 2018

Styret og styrevakten har ferie fra 22.06.18-17.08.18. Det vil ikke bli behandlet styresaker i denne perioden.

Henvendelser til styret kan sendes på e-post til styrets e-postadresse. Henvendelser vil bli besvart sporadisk i perioden.

Vaktmester har ferie fra 09.07.18 tom. 27.07.18. Det vil være sommervikar i perioden.

Grilling på balkong

Styret har mottatt henvendelser vedrørende grilling på balkong.

Følgende retningslinjer gjelder for vårt borettslag:

Det er tillatt med elektrisk grill så lenge man viser hensyn og det ikke er til ulempe for naboer. Dersom grillingen medfører mye røyk og lukt som plager naboer kan styret oppheve tillatelse til elektrisk grill generelt eller i et konkret tilfelle.

Det er ikke tillatt med åpen flamme på balkong. Dvs. det er ikke tillatt med kull eller gass.  Det er vurdert hensyn til naboer grunnet røyk og lukt som oppstår ved slik type grilling, samt brannsikkerheten ved bruk av åpen flamme og lagring av gass.

I borettslaget brannsikkerhetsvurdering er risikoen ved åpen flamme og lagring av gass på balkong og i fellesområde vurdert som svært høy og derfor ikke tillatt.

Inn-glassering av balkong og montering av markiser på balkong

Styret for stadig spørsmål vedrørende Inn-glassering av balkong og montering av markiser på balkong.

Vedrørende inn-glassering av balkonger så kan andelseiere fritt velge leverandør, men kravet er at dette skal ha samme/tilsvarende farge og utførelse som eksisterende.

Inn-glassering av balkonger i vårt borettslag har til nå blitt utførtav firmaet Lumon. Hjemmeside: https://lumon.com/no

Vedrørende markiser på balkonger så kan andelseiere fritt velge leverandør, men kravet er at dette skal ha samme/tilsvarende farge og utførelse som eksisterende.

Borettslaget har ingen direkte avtale med firmaene som utfører dette, så hver enkelt andelseier må gjøre egen avtale og bekoste arbeidet selv.

 

Oppussing av bad

Ved oppussing av bad som medfører endring av bærende konstruksjoner, felles rør og ledninger og andre felles installasjoner skal det sende søknad til styret.

Oppussing av bad i vårt borettslag skal utføres iht. våtromnormen og det skal benyttes kvalifiserte/registrerte/godkjente håndverkere til arbeidet.

Det skal overleveres dokumentasjon fra håndverker på utførte arbeidene til andelseier. Styret kan etterspørre disse i ettertid for kontroll av utførte arbeider.

Arbeid på sluk nedstøpt i gulv, felles rør eller arbeid på radiatorer skal utføres av vår rørlegger Trond Abrahamsen VVS.

Ved rørleggerarbeid etter stoppekran inne i leilighetene står andelseier fritt til å velge rørlegger.

Søknad til styret skal inneholde følgende informasjon:

Hva skal utføres, hvem skal utføre arbeidene og perioden arbeidene skal utføres.

Søknaden sendes til styret@kollenborettslag.no eller legges i styrets postkasse.

Kontaktinformasjon Rørlegger:

Trond Abrahamsen VVS

Tlf.: 920 39 032

E-post: trondvvs@frisurf.no

Lufting av hund på borettslagets eiendom

Styret har mottatt klager fra fra andelseiere om lufting av hunder og løse hunder på våre grøntområder.

Det er nå satt opp skilt vedrørende lufting av hund på borettslagets eiendom. Det er kommet spørsmål fra andelseiere vedrørende dette.

Styret presiserer følgende:

Andelseiere må søke styret om dyrehold. Dyrehold skal ikke være til ulempe eller sjenanse for andre andelseiere.

Hundeeiere skal føre hund i bånd på borettslagets eiendom. Eventuelle ekskrementer etter hunden skal umiddelbart plukkes opp.

Man har lov til å gå på alle borettslagets veier og også oppholde seg på borettslagets benker/sitteplasser med hunden i bånd.

Det er imidlertid ikke lov å benytte borettslagets grøntområde som lufteområde for hund, dvs. slippe hunden løs på området, trening/lek/mosjon av/med hund eller å gå på turer rundt blokkene for at hunden skal gjøre fra seg på grøntområdet.

 

Søknad om dyrehold

Følgende kontrakt signeres av andeleier ved søknad om dyrehold:

  1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde  dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.
  2. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund/katt måtte påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter grøntanlegg mv.
  3. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener, i bed og lignende.
  4. Jeg er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for beboere. Dersom det fremsettes berettigede klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer med lukt, bråk, etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel skaper redsel eller angst, forplikter jeg meg til å fjerne dyret hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.
  5. Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i bestemmelsen som generalforsamlingen fatter og finner nødvendig å foreta.
  6. Denne erklæringen betraktes som en del av husordensreglene og leiekontrakten. Brudd på erklæringen blir å betrakte som mislighold av leiekontrakt.

Komfyrvakt

Styret i kollen har innhentet tilbud fra vår faste elektriker på installasjon av komfyrvakt.

Tilbudet omfatter levering og montering av komfyrvakt på eksisterende punkt. Transport og dokumentasjon er inkludert.

Pris ferdig montert pr. stk. kr 4.600 inkl. mva.

Det forutsettes at eksisterende anlegg er utført iht. gjeldende forskrift. Tilbudet er gyldig ut 2017.

Komfyrvakt trådløs type Se1000 NEK400-2014

Kontaktinformasjon for bestilling eller mer informasjon:

Elektriker Gruppen As
Isak Asani
isak@elektrikergruppen.no
Mob. 41563643

Informasjon om komfyrbrann/komfyrvakt :

Årsaker til komfyrbrann
Nesten halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes komfyrbranner. De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men det er branner som starter om natten som tar flest liv. Da er det gjerne yngre mennesker som rammes. Rus og alkohol er ofte en medvirkende årsak til at de glemmer eller sovner fra komfyren.

Et krav i nye anlegg
I elektriske anlegg som er nye etter 2010 er det krav til komfyrvakt. Det betyr at det skal være installert som en del av det faste elektriske anlegget. Hvis kjøkkenet ditt er eldre enn dette bør du montere komfyrvakt.

Slik virker komfyrvakten
Komfyrvakten består av en sensor og en strømavbryter. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren

(Informasjonen er hentet fra DSB – http://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/dette-bor-du-vite-om-komfyrvakt/ )