Parkeringsbestemmelser

Alminnelige bestemmelser:

 1. Parkeringsplassen skal kun brukes til parkering av motoriserte kjøretøy. Lagring av gjenstander er ikke tillatt, selv om de naturlig hører til kjøretøyet.
 2. Tomgangskjøring på parkeringsplassene er ikke tillatt.
 3. Arbeider og reparasjoner av kjøretøyet skal ikke utføres på borettslagets område. Herunder også vask av kjøretøy og/eller tilhørende utstyr. Dette av hensyn til HMS-bestemmelser.
 4. De som disponerer parkeringsplass skal fortrinnsvis bruke denne ved parkering.

Leietakers ansvar: 

 1. Leietaker er til enhver tid ansvarlig for å holde parkeringsplassen og området ryddig og i ordentlig stand.
 2. Leietaker plikter å innhente borettslagets forutgående samtykke før det gjøres endringer på parkeringsplassrekken; det vil si internt bytte av parkeringsplass.
 3. Leietaker plikter å varsle styret dersom det er skader eller avvik på parkeringsplassen.
 4. Eventuelle skader forårsaket av leietaker skal utbedres av vedkommende for egen kostnad. Dersom skader blir avdekket etter at leieforholdet er opphørt, blir dette reparert av borettslaget for leietakers regning.

Borettslagets ansvar:

 1. Borettslaget skal holde parkeringsplassene i forskriftsmessig stand.
 2. Styret kan ved befaring kontrollere parkeringsplassene for å forvisse seg om at gjeldende regler blir overholdt.

Spesielle bestemmelser: 

 1. Det er ikke tillatt å røyke eller bruke åpen ild på og omkring parkeringsplassene.
 2. Det skal ikke oppbevares drivstoff, brannfarlig væske, gass eller annet brennbart på parkeringsplassene. Det er heller ikke tillatt å fylle drivstoff, eller tømme kjøretøyet for dette på parkeringsplassen.
 3. Tilhengere, fartøy, campinghengere og/eller andre elementer som ikke er registrert for bruk på vei, tillates ikke parkert på parkeringsplassen. Herunder også uregistrerte/avskiltede kjøretøy.
 4. Leietaker gis ikke anledning til å bruke motorvarmer eller andre apparater til oppvarming/lading av kjøretøy. Det er ikke tillatt å tilkople strøm fra borettslagets fellesanlegg, ei heller å trekke strøm til parkeringsplassen fra egen bolig.

Tildeling og oppsigelse

 1. Parkeringsplassene tildeles forløpende når disse er ledige.
 2. Framleie av parkeringsplasser er ikke tillatt.
 3. Når en andelseier selger, eller leier ut sin andel, vil leie av parkeringsplassen opphøre. Ny andelseier/leietaker i andelen kan søke om leie av parkeringsplass på ordinær måte.
 4. Styret kan, dersom parkeringsplassen brukes til annet enn formålet si opp leieforholdet med en måneds varsel.

Send en epost til styret@kollenborettslag.no for å søke om parkeringsplass.

Oppdatert 29.06.2020 Styret, Kollen borettslag