Skip to main content

Styret

Styret i Kollen borettslag består av følgende personer i perioden 2019-2020

Styreleder: Ramil Aliyev

Styremedlem:

 • Jorun Tronsrud
 • Solveig Haugen
 • Lasse Vesta
 • Naser Fetisi

Styrets primæroppgaver

 • Styret skal lede boligselskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak på generalforsamlingen.
 • Styret kan treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten gjennom lov, vedtekter og vedtak er flyttet til generalforsamlingen

Konkrete oppgaver

 • Styret avholder styremøter så ofte som boligselskapets anliggender tilsier det. Styret skal føre protokoll fra sine møter.
 • Styret vedtar budsjett og nødvendige reguleringer av felleskostnader.
 • Styret foretar bestillinger og anviser fakturaer til betaling.
 • Styret tar beslutninger om bruk av midler til drift og vedlikehold
 • Styret godkjenner nye eiere og behandler søknader om bruksoverlating, bygningsmessige endringer etc.
 • Styret behandler klagesaker og vedtar eventuelle reaksjoner i form av advarsel eller salgspålegg.
 • Styret behandler skader på bygning og melder fra til USBL om eventuelle forsikringssaker.
 • Styret opptrer som arbeidsgiver for vaktmester, renholder mm.